Algemene voorwaarden

1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, bijvoorbeeld www.japansvlees.nl of www.japansvlees.be;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2 – Algemeen

 1. De Rozephoeve biedt via de www.japansvlees.nl en www.japansvlees.be diensten aan betreffende het verkopen en leveren van Vlees en aanverwante artikelen door heel Nederland.
 2. Eventuele door de Consument gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door De Rozephoeve uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wijzigingen in de tussen De Rozephoeve en de Consument gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen De Rozephoeve en de Consument zijn overeengekomen.
 4. De Rozephoeve behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3 – Identiteit van de ondernemer

De Rozephoeve
E-mailadres: susanne@rozephoeve.nl

Handelsnaam van

Melkveehouderij Claassen
KvK-nummer: 18056556
BTW-identificatienummer: NL 809.847.760 B01

4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Rozephoeve en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Rozephoeve en Consument .
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5 – Aanbod en Overeenkomst

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan Consument tot het doen van een aanbod. De Rozephoeve is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de Consument, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  – De Consument heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan De Rozephoeve zijn verzonden en deze gegevens door De Rozephoeve zijn ontvangen; of
  – De Rozephoeve heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de Consument, welke offerte door de Consument schriftelijk of per email akkoord is bevonden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door De Rozephoeve herroepen worden in geval de Consument niet aan de door De Rozephoeve gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Consument in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege De Rozephoeve worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. De Rozephoeve kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 5. Als een overeenkomst conform artikel 5.3 tot stand gekomen is, kan de Consument een order niet meer wijzigen of annuleren.
 6. Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin eventueel geldende verpak en bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 8.7.
 7. De bedenktijd, herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing, aangezien het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

6- Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Consument is de prijs verschuldigd die De Rozephoeve in haar bevestiging conform artikel 5.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, De Rozephoeve geen producten zal leveren.
 2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Rozephoeve worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze komen tot uiting in het totaal te betalen bedrag, doch apart genoemd in het betaalproces, inclusief omzetbelasting.

7 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de website kan de Consument betalen via iDeal.

8 – Levering en Leveringstijd

 1. Bestellingen worden na betaling door de Consument door of namens De Rozephoeve afgeleverd bij PostNl conform de door de Consument opgeven bezorgdatum & levertijd. De Rozephoeve garandeerd een juiste afgifte van het pakket bij PostNl, maar is niet verantwoordelijk voor de werkelijke levering. Als blijkt dat De Rozephoeve het pakket niet op tijd heeft afgegeven bij PostNl, is De Rozephoeve daarvoor aansprakelijk en dient De Rozephoeve alsnog de door de Consument bestelde producten te leveren op een afgesproken tijdstip of De Rozephoeve dient het bedrag van de bestelling terug te storten aan de Consument binnen 30 dagen.
  Verder is De Rozephoeve niet verantwoordelijk voor de verzending en zijn eventuele risico’s geheel voor rekening van de Consument. Wel garandeerd De Rozephoeve dat het pakket tot 48 uur na afgifte bij PostNl juist is gekoeld.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 3. De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 5.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order.
 4. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode, noch de Consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan staat De Rozephoeve vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van het pakket.
 5. Indien het pakket is afgegeven bij de buren of een afhaalpunt, is het de verantwoording van de Consument om de bestelling tijdig op te halen en op de juiste manier te koelen of verwerken. Vanaf het moment van aflevering van het pakket is De Rozephoeve niet meer verantwoordelijk voor de juiste temperatuur, conditie en/of en verwerking van het vlees.
 6. Terstond na ontvangst dient de Consument de producten te controleren. Indien de Consument producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met onze klantenservice via susanne@rozephoeve.nl
 7. Het kan voorkomen dat de bestelde producten niet op voorraad zijn. De Rozephoeve zal dit een dag voor de levering aan de consument kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er drie situaties ontstaan; De bestelling wordt geannuleerd en de betaling gerestitueerd, De bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de ontbrekende producten betaling gerestitueerd of de bestelling wordt compleet op een later moment naar de consument verstuurd.

9- Klachten

 1. Indien de Consument producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden dient de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De periode van 6 uur gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen danwel afgegeven overeenkomstig Track & Trace. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met onze klantenservice via susanne@rozephoeve.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.
 2. De Consument is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door De Rozephoeve zal de Consument in deze periode een afspraak worden gemaakt op welk tijdstip De Rozephoeve langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.
 3. Als De Rozephoeve de klacht gegrond verklaard, heeft de Consument recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.
 4. Overige klachten omtrent de dienstverlening van De Rozephoeve kunnen via susanne@rozephoeve.nl worden gemeld. Deze klachten kunnen nooit lijden tot een schadevergoeding.
 5. Retourzendingen door de Consument zijn slechts toegestaan indien De Rozephoeve daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is De Rozephoeve niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen. De Rozephoeve is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11 – Persoonsgegevens

 1. De Rozephoeve zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door Consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door De Rozephoeve intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. De Rozephoeve neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Rozephoeve is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Consument of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 2. De Consument vrijwaart De Rozephoeve voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

12 – Overige bepalingen

 1. Ten laste van de Consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Rozephoeve, als gevolg van de niet nakoming door de Consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is De Rozephoeve bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
 2. De overeenkomsten aangegaan door De Rozephoeve worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.